PR – quan hệ công chúng và những kiến thức chuẩn

  • Sau đây là những ghi chép về Quan hệ công chúng, PR áp dụng cho Marketing kể cả online và offline giúp các thành viên hiểu biết thêm về loại hình này nhé
  • Định nghĩa 1 : PR là những nỗ lực có kế hoạch được kéo dài liên tục nhằm phát hiện, thiết lập, duy trì và phát triển các quan hệ tốt đẹp, tôn trọng sự thật giữa Brand và công chúng (Công chúng ở đây là nhóm đối tượng sẽ tác động tới khách hàng mục tiêu của chúng ta)
  • Định nghĩa 2 : Là môn nghệ thuật KHXH phân tích những xu hướng, dự đoán những kết quả để đưa ra những tư vấn khuyến cáo lãnh đạo , lập và thực hiện các kế hoạch để phục vụ quyền lợi của tổ chức và công chúng
  • Chức năng của PR : Đánh giá thái độ công chúng, Nhận định mối quan tâm của công chúng với các chính sách và cơ chế của cá nhân/ tổ chức
  • Mục đích PR : Khác với quảng cáo là mục tiêu bán hàng hay branding trực tiếp, PR có mục đích như quảng cáo nhưng thông qua những tham khảo hay cảm nhận/ cảm xúc từ các nguồn đáng tin cậy
  • 8 Kỹ năng của người làm PR : Nghe, nghiên cứu, nói, đọc, viết, tác động, Tạo ý tưởng sáng tạo, tổ chức và quản lý thời gian, Làm việc nhóm, Tư vấn và xét đoán, Khả năng truyền thông toàn diện, Khả năng thực hiện.
  • 8 Chiến thuật của PR : Quan hệ báo chí, Sự kiện đặc biệt, Bản tin, Bài viết bình luận hay ý kiến chuyên gia, Thuyết trình sự kiện, Tài trợ hay CSR, Từ thiện và Thư cảm ơn
  • 12 Bước để thực hiện một kế hoạch truyền thông : Nghiên cứu sơ cấp và Thứ cấp, Phân tích tình huống (SWOT), Mục tiêu truyền thông (Cụ thể, đo lường được, Có thể đạt, Thực tế, Thời gian đạt được), Xác định công chúng khách hàng, Xác định công chúng mục tiêu, Thông điệp truyền thông, Chiến lược truyền thông, Chiến thuật, Timelines FW, Ngân sách, Khủng hoảng và xử lý, Đánh giá đo lường (Liên tục và đánh giá kết thúc)
  • Công việc của người làm PR : Bảo vệ hình ảnh và uy tín của công ty, Liên kết giữa tổ chức, công chúng và truyền thông, Viết bài công bố báo chí, Làm họp báo, Xử lý khủng hoảng, Trả lời báo chí (Phát ngôn), Trong nội bộ cty thì tạo bản tin nội bộ và thông điệp nội bộ, Hỗ trợ CEO viết bài phát biểu, thiết lập gặp gỡ phỏng vấn, thiết lập các chuẩn giao tiếp công chúng…

 


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á