Google đã xử lý được vấn đề Iframe

NGày trước IFRAME luôn là trở ngại lớn với GG, các nội dung hay link trên Iframe không được pass value nhưng hiện nay GG đã xử lý tốt vấn đề này. Khi dùng Iframe trên web, các nội dung và Link trên đó vẫn được GG xử lý như là một trang nội bộ và dữ liệu truy xuất khá dễ dàng. Như vậy Iframe sẽ loại bỏ danh mục trừ điểm của onpage Seo


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á