10 KPI đo lường cho Seo campaign

1. SEO Rankings
2. Unique Keywords (Discovery Index)
3. Backlinks
4. Indexed Pages
5. Social Signals
6. Website Traffic Breakdown
7. Organic Conversions
8. Organic Market Share
9. Organic Search Value
10. Branded versus Non-Branded Keywords


Cung cấp dịch vụ Đào tạo seo chuyên nghiệp tại Việt nam và Châu Á